Aby można na niej żyć, musimy dbać o nasze środowisko naturalne...

Dlaczego z nami

ATP Eko Serwis Sp. z o.o. powstała jako spółka świadcząca usługi w zakresie ochrony środowiska. Jako, że w dzisiejszych czasach ochrona środowiska to szerokie pojęcie należy doprecyzować, iż specjalizujemy się w działalności obejmującej badania i remediację terenów zanieczyszczonych, przygotowanie terenów pod planowane inwestycje, monitoring środowiskowy, nadzór i doradztwo ekologiczne.

Stosowane przez nas w remediacji terenów zanieczyszczonych technologie i metody dobierane są indywidualnie dla każdego projektu, w zależności od wyników przeprowadzonego rozpoznania zanieczyszczenia, planowanego sposobu zagospodarowania terenu, terminu realizacji oraz szeregu innych czynników mających wpływ na przebieg procesu remediacji. Istotnym jest również czynnik ekonomiczny procesu remediacji. Remediację terenów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi prowadzimy w oparciu o procesy biologiczne naturalnie zachodzące w środowisku, uzupełniając je technologiami wspomagającymi w zależności od potrzeb i wymagań dla danego projektu.

Pracownicy ATP Eko Serwis w swoim dorobku mają realizację wielu dużych i złożonych projektów ekologicznych, które często były również przedsięwzięciami innowacyjnymi. Z doświadczenia wiemy, że każdy problem ekologiczny wymaga indywidualnego traktowania i doboru optymalnych metod remediacyjnych, my to potrafimy, mamy wiedzę oraz niezbędne doświadczenie.

Zapraszamy do współpracy.

O NAS

Trzon personalny spółki ATP Eko Serwis stanowią

  • Tomasz Kaliszewski – Prezes Zarządu
  • Agnieszka Wolniewicz – Dyrektor
  • Piotr Mrówczyński – Kierownik Projeku
Nasze dotychczasowe, wieloletnie doświadczenie związane jest z branżą ochrony środowiska, w szczególności w zakresie projektowania i realizacji badań i remediacji środowiska gruntowo –wodnego, gospodarowania odpadami oraz rozwiązywania problemów ekologicznych. Mówiąc o realizacji projektów remediacji należy wspomnieć, że współpracujemy z różnymi podmiotami - zarówno praktykami, jak i naukowcami w zakresie dedykowanych i skutecznych rozwiązań technologicznych oraz ekologicznych. Indywidualne podejście projektowe, optymalizacja czasowa oraz ekonomiczna nakazuje stosowanie różnych metod i technologii na etapie projektowania procesu remediacji, a następnie dalszej jego realizacji. Na skutek posiadanego doświadczenia, my to potrafimy.

Agnieszka Wolniewicz
Dyrektor
Tomasz Kaliszewski
Prezes Zarządu
Piotr Mrówczyński
Kierownik Projektu

Rozwiązywanie problemów ekologicznych

Badania i remediacja

Specjalizujemy się w remediacji terenów zanieczyszczonych oferując kompleksową usługę remediacji począwszy od przeprowadzenia oceny stanu zanieczyszczenia powierzchni ziemi, doborze właściwych technologii oraz metod remediacji, zaprojektowaniu optymalnego procesu remediacji oraz jej przeprowadzenia. Sposób i metody remediacji są każdorazowo dobierane w zależności od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia jak również oczekiwań klienta np. co do terminu realizacji, warunków technicznych oraz innych czynników mających znaczący wpływ na przebieg procesu remediacji. Świadcząc kompleksową usługę w imieniu klienta dopełniamy również wszelkich formalności administracyjno-prawnych związanych z przeprowadzeniem procesu remediacji.

Przygotowanie terenów pod inwestycje

Oferujemy usługę kompleksowego przygotowania terenu pod planowane inwestycje. Szereg terenów przez lata będących terenami przemysłowymi, na których w wyniku prowadzonej działalności doszło do zanieczyszczenia poprzez przeprowadzenie procesu remediacji z zastosowaniem właściwych i dopasowanych do rodzaju zanieczyszczenia rozwiązań technologicznych pozwala z powodzeniem przywrócić tereny zdegradowane do wymaganego ekologicznie stanu. Pracom remediacyjnym mogą towarzyszyć inne prace np. prace rozbiórkowe, których równoległa realizacja pozwala klientowi na optymalizację czasową docelowej inwestycji.

Gospodarowanie odpadami

Świadczymy usługi kompleksowego gospodarowania odpadami. Współpracujemy z podmiotami, które profesjonalnie zajmują się przetwarzaniem różnego rodzaju opadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Postępowanie z odpadami na każdym jego etapie prowadzone jest zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie.

Nadzór i doradztwo ekologiczne

Realizacja projektów remediacji, często złożonych, innowacyjnych wymaga koordynacji prowadzonych działań, zarówno pod względem formalnym, jak i wykonawczym. Oferujemy możliwość współpracy jako szeroko rozumianego wsparcia i konsultacji, obejmującego doradztwo w zakresie wymagań formalno-prawnych związanych z kompleksową realizacją procesów oczyszczania środowiska grutowo-wodnego, przygotowanie dokumentacji, jak również kompleksowy nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu remediacji.

Galeria

Tak jak się przedstawiłem w informacjach „O nas” z zamiłowania jestem fotografem dzikiej przyrody. Każdą wolną chwilę od lat spędzam na łonie przyrody. W polskich realiach związane jest to z korzystaniem z profesjonalnych czatowni lub samodzielnym maskowaniem się i wielogodzinnym wyczekiwaniem na sytuację, w której zaistnieje możliwość zrobienia ciekawego zdjęcia. Te godziny wyczekiwania, obserwacji, czas poświęcony na pozyskanie informacji o interesującym mnie gatunku pozwala lepiej zrozumieć jak funkcjonuje ekosystem, jakie występują w nim zależności i powiązania. Powyższe przydawało mi się na drodze realizacji projektów związanych z przywracaniem zanieczyszczonego środowiska naturalnego do stanu wymaganego prawem.
Nasze egzystowanie na świecie zawsze wchodzi w konflikt z fauną i florą. To jest fakt, z którym trudno dziś dyskutować. Pytanie na ile i jakie można zbudować kompromisy, aby wspólnie koegzystować z dziką przyrodą by jej bezpowrotnie nie utracić. Te kompromisy często są możliwe do zbudowania, a wręcz muszą być zbudowane tak, aby w perspektywie kolejnego i następnych pokoleń przynajmniej problem właściwej jakości wody nie stał się kluczowym w wielu regionach Polski. To podstawa jakichkolwiek działań. Bez wody nie ma życia, a jej uzdatnianie stawać się będzie coraz droższe.
Klasyczne metody oczyszczania, będą musiały zostać rozbudowane o kolejne technologie, które będą pozbawiały wody szkodliwego tła chemicznego, którego udział wzrasta z roku na rok. Coraz większe ilości azotu i fosforu w opadach atmosferycznych już dzisiaj są faktem i powodują wytrącenie ze stanu równowagi biologicznej jezior. Powstanie konieczność wprowadzenia kolejnego stopnia oczyszczania ścieków, nie mówiąc już o konieczności rewitalizacji terenów, które negatywnie wpływają na szeroko rozumiane środowisko.

Po kliknięciu w "Pokaż więcej" ukaże się Państwu galeria moich zdjęć. Wszystkie prezentowane zdjęcia zostały wykonane w Polsce. Takie piękne ptaki, ssaki i nie tylko, mieszkają czasem niedaleko nas. Trzeba tylko trochę cierpliwości, determinacji, wytrwałości aby je wykonać, zapewniam jednak, warto. Nieistotne, czy ktoś jest miłośnikiem przyrody czy też nie, ale nikt obojętnie nie przejdzie obok plakatu przedstawiającego piękny kadr z krajobrazem, czy z życia któregoś z przedstawicieli naszej fauny. Dla potwierdzenia, jako zachętę do obejrzenia galerii, zamieściłem poniżej moje zdjęcie przedstawiające atak największego przedstawiciela szponiastych w Polsce - bielika na bażanta. Bez dbania o środowisko trudno będzie o możliwość wykonania takich zdjęć w Polsce.

Zapraszam Tomasz Kaliszewski

Kontakt

ATP Eko Serwis Sp. z o.o.
ul. Jana Czochralskiego 3
61-248 Poznań
+48 532 622 352
NIP: 7822881102
REGON: 385828640

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000843338 Kapitał zakładowy: 100 000 zł
Tomasz Kaliszewski
Prezes Zarządu
+48 601 726 904
t.kaliszewski@atpekoserwis.pl
Agnieszka Wolniewicz
Dyrektor
+48 532 622 352
a.wolniewicz@atpekoserwis.pl
Piotr Mrówczyński
Kierownik Projektu
+48 666 705 797
p.mrowczynski@atpekoserwis.pl
created at etopia web solutions